మీకోసమే సుమండి !

మండు వేసవిసముద్రం తీరంపచ్చటి వరిచేను పిల్ల కాలువపొలం గట్టుతాటి ముంజెలు చిన్నారి నవ్య వాళ్ళ పొలం గట్టు మీదుగాతాటికాయల గెలను ఎలా  అలవోకగా పట్టుకొచ్చేస్తుందో చూడండి!మీకోసమే!*** మూడు కళ్ళున్నాయ్ముక్కంటిని కాదు! కంటి నిండా సముద్రంఉప్పుమాటే లేదు! నేనేవరోతెలుసుగా మీకు? మండుటెండలో  నైనా  కరగని మంచు ముక్కను. మన నవ్య వాళ్ళ పొలం గట్టు మీదిలేలేత తాటి ముంజను! *** అల్లూరు, 18-5-2011*All rights @ writer. Title,labels, postings and related copyright reserved. ప్రకటనలు