ఆ సిత్తరాలు చూడండిలా !

పిల్లలన్నాక   కుసింత కలాపోసన ఉండొద్దూ?బుడుగు బాబాయి అదే కదా చెప్పాడు !మరి  , ఆ సిత్తరాలు చూడండిలా !  Link: http://prabhavabooks.blogspot.com/2013/03/we-did-it.html                            ** All rights @ writer. Title,labels, postings and related copyright reserved. ప్రకటనలు