ఉగాది మొదలయినట్టే…నా !

నిన్నో మొన్నో ఓ పత్రికామిత్రులు ఫోన్ చేసి,అదాటున అడిగారు కదా..ఒకటో రెండో అరో కొరో ఉగాది కవితలు  రాసేద్దురూ గబగబ అని!అలాంటి ప్రమోదకరమగు పనులు ,నేను చేయలేనుస్మీ! అంచేత, వెన్నెల రాసిన ఈ కవితను మీ కోసం .తన తరుపునా నా తరుపునా! ఉగాది శుభాకాంక్షలతో ! మరికొన్ని పిల్లల కవితలు …http://prabhavabooks.blogspot.in/ ఉగాది మొదలయినట్టే…నా !*వెన్నెల , 9వ తరగతి, రిషీ వ్యాలీ పాఠశాల *** ఉగాది వచ్చింది కాని, నా ఉగాది ఇంకా మొదలవలేదు మా నాన్న నాకు… Read More ఉగాది మొదలయినట్టే…నా !

ఇంతింతై మేమింతై..

నిన్న కాక మొన్నఈ ఆలోచన తలపోసినట్టుంది. ఇందాకెప్పుడో  ఈ మాటమా గడప దాటినట్టుంది. మొదటి వాక్యం రాసింది ..తొలి  చిత్రం గీసిందీ..ఇప్పుడిప్పుడే కదా అనిపిస్తోంది.. అప్పుడే మా బుజ్జి బడి ఏడాది బిడ్డయింది! ఒక బిడ్డను పెంచి పెద్ద చేయనుఊరంతా నడుం బిగించాలట! ఇందరు బిడ్డల పెంపు ను సొంపును ..అందరి ఆదరాభినాలతోనేగా ప్రభవింపజేసేది! http://www.prabhavaschool.com/ మా బుజ్జి బడి కిమీ అందరికీ సాదర ఆహ్వానం. All rights @ writer. Title,labels, postings and related… Read More ఇంతింతై మేమింతై..